XIV Skupstina – Sastanak, Nedelja, 23. februar 2014. / XIV General Assembly, Sunday, 23 February 2014

XIV Skupstina – Sastanak, Nedelja, 23. februar 2014.

Драги пријатељи,

Као што смо неке од вас већ раније обавестили, термин редовне 14. скупштине Норвешког друштва је утврђен за недељу, 23. фебруар 2014. године, Горњи Милановац, Норвешка кућа, почетак у 12:00 сати.
Према Статуту Норвешког друштва, члан 20, статус делегата у скупштини имају: председник НД, подпредседници, чланови председништва, генерални секретар и заменик, чланови Председништва НД, чланови Надзорног одбора, извршни секретари, представник колективног члана НД и интернирци – чланови НД, а према последњем стању то су:
Др Зоран Петровић, Драган Марковић, Александар Седмак, Кирка Гечевска, Снежана Самаџић-Марковић, Милан Поповић, Драгиша Остојић, Рајко Нешковић, Горан Ћулум, Светислав Будић, Милан Стевановић, Слађана Крстић, Тибор Фиреди, Зоран Косић, Светлана Радојковић, Михаило Бенгин, Душан Петровић, Стеван Гечевски, Мирослав Блажић, Зоран Ђокић, Душан Обрадовић, Милутин Цвејић, Мања Антић, Манојло Стефановић, Злата Ћирић, Јован Крстић, Војислав Новаковић, Драган Маринковић, Стеин Браутен и Сомби Гунар, као и извршни секретари Тијосав Ниновић (фонд Живота Пирић), Марко Каралејић, Никола Томашевић и Јелена Луетић (музичке манифестације и рад са младима) и чланови Н.О. Милица Нешковић Лукић, Драган Јевремовић и Слободан Ђуровић.

Напомена за Милицу Нешковић Лукић: свим наведеним делегатима Скупштине смо електронском поштом послали позив за Скупштину, молим те да их позовеш и телефоном и провериш да ли су добили електронску пошту, и још једном их подсети на термин одржавања седнице. (када будеш обавештавала огранке за Скупштину, замоли их да у писаној форми пре седнице пошаљу на мој или твој е-маил своје извештаје о раду, како бисмо их иврстили у укупни извештај и каснији записник).

———————————————–

XVI Скупштина Норвешког друштва Предлог ДНЕВНОГ РЕДА

1. Отварање Скупштине и избор радних тела, верификационе комисије и записничара;

2. Извештај о раду Норвешког друштва у периоду између XII и XIII Скупштине

3. Финансијско стање, блокаде, отплата старих дугова, међусобни биланси Норвешког друштва, огранка Г. Милановац и ресторана “Норвешка кућа доо”,

4. Предлог Програма рада за наредни период (Учешће у издавању књиге пок. проф. Љубише Рајића “Дневник из Београда” и учешће у оснивању Фондације “Љубиша Рајић”, Музика без градница, фестивал у Гучи, Радост Европе, Зимница Коцељева, пројекти пријатељских општина, Петровац на Млави – наставак пројекта очувања пчеле, производње и извоза меда у Норвешку, традиционалне студијске посете, размена ученика и студената – пријатељске општине, стипендије за колеџе, високе школе и факултете у Норвешкој и др.), предлози огранака и чланова председништва. Календар прослава и великих скупова,

5. Дан уставности Норвешке (ове године је јубиларних 200 година од доношења Устава Краљевине Норвешке – прослава се организује у сарадњи са Амбасадом Краљевине Норвешке), Марш пријатељства и др);

6. Послови на обнови и одржавању Норвешке куће и имања;

7. Музеј, статус пројекта – досадашњи рад на новој изложбеној поставци, кустос;

8. Закључење рада XIII Скупштине Друштвa – заједнички ручак. Молимо за сугестије око предлога Дневног реда. Др Зоран Петровић, председник _________________________________________________________

Dear friends, 

As some of you have already been informed, the 14th General Assembly of the Norwegian association – Serbia (NAS) will convene on Sunday 23 February 2014 at 12:00h at the Norwegian house, Gornji Milanovać. 
According to the Statute of the Norwegian association – Serbia, Article 20, the delegates to the General Assembly are: NAS president , vice-presidents , members of the Presidency, the General Secretary and Deputy, members of the NAS, the members of the Supervisory Board, Executive Secretary, a representative of the collective member and internees NAS – NAS members, according to the last state (election) as follows:

Dr. Zoran Petrović, Dragan Marković, Aleksandar Sedmak, Kirka Gecevski, Snezana Marković-Samardžić, Milan Popović, Dragisa Ostojić, Rajko Nesković, Goran Ćulum, Svetislav Budić, Milan Stevanović, Sladjana Krstić, Tibor Firedi, Zoran Kosić , Svetlana Radojković , Michael Bengin Dusan Petrovic, Stevan Gecevski, Miroslav Blazić, Zoran Djokić, Dusan Obradović, Milutin Cvejić, Manja Antić, Manuel Stefanović, Zlata Cirić, Jovan Krstić, Vojislav Novaković, Dragan Marinković, Stein Brauten and Gunnar Somby and Executive Secretary Tijosav Ninović  (Funder of  Pirić Foundation), Marko Karalejić, Nikola Tomasević and Jelena Luetić (musical events and youth work) and members N.O.  Milica LukićNesković, Dragan Jevremović and Slobodan Djurović. 

Note to Milica Lukić-Nesković : Email with invitation to the General Assembly have been sent to all of the above Delegates. Please call them by phone and check if they have received the email, and again remind them of the date of the meeting (when you are informing the branches of the association, ask them to, in writing to submit their reports on works and activities by email to my, or your email address before the meeting for translations).

———————————————– 

XIV General Assembly of the Norwegian association – Serbia 

Draft agenda

1.  Opening of General Assembly and election of working bodies, Verification Commission and the chairperson;

2. Report on the work of the Norwegian association – Serbia in the period between the XIII and XIV;

3. Financial situation, the bank blockades, repayment of old debts, the financial balance of the Norwegian association, the branch of Gornji Milanovać and the restaurant ” Norwegian house Ltd.”;

4. Draft program of work for the next period (Participation in publishing books of late Prof. Ljubisa Rajić “Diary of Belgrade” and participation in the establishment of the Foundation “Ljubisa Rajić“, Music without Borders and Festival in Guca, Joy of Europe, Food festival Koceljeva, friendship projects of municipalities, Petrovać in Valjevo – a continuation of the conservation of bees, honey production and exports to Norway, the traditional study visits, exchange of students – friendship municipality, scholarships for college, high school and colleges in Norway, etc., proposals of branch offices and members of the presidency. Calendar of celebrations and large gatherings.

5. Norwegian Constitution Day (this year is the 200 years anniversary of the Constitution of the Kingdom of Norway – celebration is organized in cooperation with the Embassy of the Kingdom of Norway) , Friendship March, etc.);

6. Works, restoration and maintenance of the Norwegian house and garden;

7. Status of the museum project;

8. Conclusions of the work at XIV General Assembly – lunch.  We ask for your suggestions to the draft agenda.

Dr Zoran Petrović , President _________________________________________________________

Dragan Marković,
generalni sekretar
Norveško društvo Srbija / Den Norske forening – Serbia
Mob: +381691207300
Office: +381 11 2451240
Private: +381 11 3222266
saga.tst@beotel.net

11000 B e o g r a d
Kneginje Zorke 11 a
S e r b i a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*